به یک مهندس الکترونیک کارآزموده با شرایط زیر نیازمندیم دارای مدرک لیسانس یا مدرک کاردانی در حوزه الکترونیک توانایی تعمیر انواع بردهای الکترونیک الزامی است 


سابقه کار مرتبط در حوزه الکترونیک روحیه کار تیمی و انگیزه...


ثبت شده

3 سال پیش

محل

هزینه

تومان

متقاضیان پروژه

0