فرناز تلخابی

نواب صفوی تهران ایران

دعوت به همکاری

درباره من


شهر

ایران

پروژه های درحال اجرا

0

پروژه های اختصاص داده شده

0

پروژه های تمام شده

0


امتیازدهی (0)

درآمد

تومان 


تحصیلات

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

تجربه شغلی

جویای شغلی مناسب

جوایز و دستاوردها