سلام شخصی مسلط به Api نویسی در NodeJs-Express جهت همکاری پروژه ای با زمان حداقل 25 ساعت در هفته و امکان جلسه حضوری دوساعته در هفته در تهران نیازمندیم.


تاریخ ثبت

9 ماه پیش

محل

تهران

هزینه

1000000تومان

متقاضیان پروژه

0

وضعیت پروژه

در انتظار