هزینه ی انجام پروژه ی برنامه نویسی بستگی به حجم کار پروژه از 20 هزار تومان تا 300 هزار تومان متغیر خواهد بود.

بر اساس تجربه ی بنده پروژه هایی مانند: روش های عددی (نیوتون، مولر، نقطه ی ثابت و معادلات غیر خطی-درون یابی و برازش...                         

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


شبیه سازی ماشین القایی   

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


شبیه سازی ماشین سنکرون   

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


شیه سازی دستگاه اندازه گیری دینامومتریک در حالت کاری آمپر متری و واتمتری
   

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


شبیه سازی موتور dc  تحریک جداگانه
   

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


شبیه سازی انواع مبدل های الترونیک قدرت از جمله مبدل باک، مبدل بوست، مبدل باک بوست

در محیط سیمولینک متلب
   

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


ترجمه ی مقالات صفحه ای ۵هزار تومان

تایپ صفحه ای ۲ هزار تومان 

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

علوم انسانی و هنر     

درآمد

تومان

محل

ایران

امتیازدهی (0)


تدریس زبان انگلیسی

     

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)


انگلیسی به فارسی و برعکس

     

درآمد

تومان

محل

امتیازدهی (0)