درخواست مدلسازی و شبیه سازی

موضوع: مدلسازی و تحلیل نشت از پی و هسته سدی های خاکی با استفاده از نرم افزار seep/w

- با داکیومنت کامل


ثبت شده

10 ماه پیش

محل

شیراز

هزینه

تومان2000000

متقاضیان پروژه

2